എത്ര വലിയ ചുമയും😲, കഫക്കെട്ടും ,തൊണ്ടവേദനയും വേരോടെ പിഴു😲തെറിയും ഒറ്റമൂലി