യൂറിക് 😮ആസിഡിനെ ഇനി പേടിക്കണ്ട ആരും പറയാത്ത😮 കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി