ഒന്ന് കണ്ടു വച്ചോ😱 തലവേദനയും, മൈഗ്രൈനും വന്നാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട 😱ഇതു ചെയ്തോ