യൂറിക് ആസിഡിനെ😱 ഇനി പേടിക്കണ്ട ആരും പറയാത്ത😱 കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി