ഇനി കോഴികൾ😌 നിർത്താതെ മുട്ട ഇടും ഈ 4 ഇല 😌കൊടുത്താൽ മതി