ഇത് തലയില്‍😮 തേച്ചാല്‍ 2 മിനുട്ടുകൊണ്ട് താരനും😮 പേനും പോകും