ഒരൊറ്റ ദിവസം😮 ഇത് ചെയ്‌താല്‍ ഷുഗര്‍ പകുതിയായി😮 കുറയും