ഒരു ഗ്ലാസ്‌ 😮കുടിച്ചാല്‍ ബലൂണിലെ കാറ്റുപോലെ 😮വയറ് കുറയും