ഇത് പുരട്ടിയാല്‍😮 ശരീരത്തിലെ വേദന 5 മിനുട്ടു😮കൊണ്ട് മാറും