ഇങ്ങനെ 😮ചെയ്‌താല്‍ പല്ലി ഒരിക്കലും വീട്ടില്‍😮 വരില്ല