വയറ്റിലേയും 😍വായയിലേയും പുണ്ണ് പൂർണ്ണമായും മാറും ഇനി😍 ഭക്ഷണം കഴിക്കാം