കൊതുകിനെ😍 കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല ഇനി ഈ ഇല മതി പൂർണ്ണ😍മായും ഒഴിവാക്കാം