ചുമ ജലദോഷം😍 കഫക്കെട്ട് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യം അറിയാതെ😍 പോകല്ലേ