3 ദിവസം😮 കൊണ്ട് വെളുക്കും വെല്ലു😮വിളിക്ക് തയ്യാറാണോ