കഫക്കെട്ട് 😮പൂർണ്ണമായും മാറാൻ കുറുമരുന്നു😮 തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം