ചൂട് വെള്ളം 😮ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാല്‍ പത്ത് ദിവസത്തില്‍ കൊഴുപ്പ്😮 കുറച്ചു മെലിയിക്കും