നരച്ച മുടിയും😮 ,മുടികൊഴിച്ചിലും മാറാൻ ഇത് ഒരു😮പിടി മതി