വണ്ണം വെക്കാനും ,😮കവിൾ തുടുക്കാനും ,നിറം വെക്കാനും ആരും 😮പറയാത്ത അത്ഭുത കൂട്ട്