മുടി വളരുന്നത്‌ 😀 കണ്ട വീട്ടുകാര്‍ പോലും അമ്പരന്നു ഒരാഴ്ച 😀കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരുമോ