കാല്‍ പാദം 😀വേദന വാതരോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു 😀രാത്രിയില്‍ പരിഹാരം