വയറിന്‍റെ രണ്ടു 😀സൈഡിലും തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഒട്ടിപ്പോകും 😀