ഇങ്ങനെ 😀ചെയ്‌താല്‍ ഉറുമ്പ് വീടിന്‍റെ ഏഴയലത്ത് 😀വരില്ല