കഞ്ഞി😀വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്ന😀 ഉപയോഗം