ഇനി ഒരിക്കലും😱 കാല് കടച്ചിലും കാല് തരിപ്പും😱 ഉണ്ടാവില്ല