പ്രമേഹ രോഗികള്‍ 😱മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ സംഭവിക്കുന്നത്‌ എന്താണെന്ന്😱 അറിഞ്ഞോളൂ