ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍😱 നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്‌ 😱ഇതാണ്