ഇത് ഒരെണ്ണം😱 കഴിച്ചാല്‍ പൈല്‍സ് ഒരൊറ്റ രാത്രി😱കൊണ്ട്‌ മാറും