മുടി കറുപ്പിക്കാന്‍😱 അടുക്കളയിലെ ഈ സാധനം 😱മാത്രം മതി