കഴുത്തിലെ 😱കരിവാളിപ്പും കണ്ണിനു താഴെയുള്ള കറുപ്പും മഞ്ഞു😱പോകും