മഞ്ഞളിന്‍റെ 😱കൂടെ ഇത് ചേര്‍ത്ത് തേച്ചാല്‍ പല്ല് വേദന😱 പോട് അപ്രത്യക്ഷമാകും