വെറും ഒരു മിനുട്ടു😱കൊണ്ട് പല്ലിലെ കറയും പ്ലെക്കും 😱ഇളകി പോകും