നരച്ച മുടി 😮ഇനി നരയ്ക്കാത്ത വിധത്തില്‍ കറുപ്പിക്കണോ😮 ഇതാ വഴി