ജീവിതത്തില്‍😮 ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചവര്‍😮 അറിഞ്ഞിരിക്കണം