വയറ് ദിവസങ്ങള്‍😮ക്കുള്ളില്‍ കാറ്റ് പോയപോലെ കുറഞ്ഞു😮പോകും