നടുവേദന മാറും 😮ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവില്ല കഞ്ഞി 😮വെള്ളത്തില്‍ ഇത് ചേര്‍ക്കൂ