കൊതുക്😌 വീട്ടിലും പരിസരത്തും വരില്ല 😌ഇത് വെച്ചാല്‍