എത്ര നരച്ച 😌മുടിയും ഒരു രാത്രി😌കൊണ്ട്‌ ഇരട്ടി കറുപ്പാകും