ദിവസം 😌മൂന്നെണ്ണം വീതം കഴിച്ചാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ 😌കണ്ണട വെക്കേണ്ടിവരില്ല