ദഹിക്കാതെ 😌കിടക്കുന്നത് ദഹിക്കും വയറ് 😌ശുദ്ധിയാക്കും ലായനി