എത്ര വലിയ 😌പഴകിയ കറയും ഒരു മിനുട്ട് കൊണ്ട്😌 ഇളകിപോകും