നരച്ച മുടി കറുപ്പായി😌 വരുന്നത് കാണാം ജീവിത😌കാലം മുഴുവന്‍ കട്ട കറുപ്പ് മുടി