ഷുഗര്‍ കൂടുതല്‍ 😌ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഒരു 😌സന്തോഷ വാര്‍ത്ത