70 വയസ്സു😌കാരനും 20 വയസ്സുള്ള 😌യുവാവാകും ഇത് കുടിച്ചാല്‍