വണ്ണം ഉരുകി😌 പോകും വയര്‍ ഒട്ടിപ്പോകും😌 ഒരു ഗ്ലാസ് മതി