വണ്ണം 😌കുറയ്ക്കാന്‍ അറബികള്‍ പോലും 😌ഉപയോഗിക്കുന്നത്