അംബാനിയുടെ😌 മകന്‍ 108 കിലോയില്‍ നിന്ന് 60 😌കിലോ എത്തിയത് ഇങ്ങനെയോ