ഇത് കുടിച്ചാല്‍ 😌മൂന്ന് മിനുട്ടു😌കൊണ്ട് വയറിളക്കം മാറും