5 മിനുട്ടു😌കൊണ്ട് അരിമ്പാറ കൊഴിഞ്ഞു😌പോകും ഇത് പുരട്ടിയാല്‍