പേരമരം നിറയെ 😌പേരയ്ക്ക കായ്ക്കും പടുകൂറ്റന്‍ മരമായി😌 വളരും ഇത് ചെയ്യൂ