വെളുത്തുള്ളിയില്‍😌 ഇത് ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കൂ 6 😌ദിവസം 21 കിലോ കുറയും